เครื่องพิมพ์

รายการเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ในสายการผลิตของทางโรงพิมพ์ แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่

กลุ่มเครื่องพิมพ์ที่ป้อนกระดาษม้วน (WEB) จำนวน 3 แท่นพิมพ์

IMG 3935

 

กลุ่มเครื่องป้อนกระดาษชีต ประกอบด้วยแท่นพิมพ์ตัดสอง 1/1, 2/2 และ 4/4, แท่นพิมพ์ 5 สีตัดสองและตัดสาม

IMG 3940