เทคโนโลยีสารสนเทศงานพิมพ์‏

 

IMG 4198

     ทางโรงพิมพ์ได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานตั้งแต่ช่วงปีแรกๆของการเปิดโรงพิมพ์ โดยแบ่งออกเป็นงานด้านบัญชี(รวมบัญชีในส่วนธุรกิจกวดวิชาด้วย) งานด้านการสอน(โรงเรียนสอนภาษาคอมพิวเตอร์) และงานด้านการพิมพ์(จัดทำตัวคอมพิวท์)  โดยทางโรงพิมพ์ได้มีการปรับปรุงระบบงานตามการพัฒนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อก้าวย่างปี 2000 ระบบสารสนเทศเริ่มเข้ามามีบทบาทในการจัดการในระบบสากล  โรงพิมพ์เริ่มมีการสร้าง  ระบบสาระสนเทศเล็กๆที่ใช้สำหรับงานออกแบบสิ่งพิมพ์ ซึ่งในช่วงนั้นเราเรียกกันว่าระบบจัดหน้า (Preprosition)  โดยมีการทำฐานข้อมูลง่ายสำหรับการเก็บรูปที่ใช้ในการทำงานอาร์ตเวิร์ค และแยกส่วนงานพิมพ์ Text กับงานจัดหน้าออกทำให้เกิดแผนกงานก่อนพิมพ์ (Pre-press) ขึ้นมา เพื่อเป็นแผนกที่ดำเนินการด้านงานศิลป์และการออกเพลทแม่พิมพ์ ระบบนี้ยังคงใช้จนถึงปัจจุบัน โดยเรามีการนำ application ที่สำคัญต่างๆเข้ามาใช้งาน ทั้งบนแพลตฟอร์ม Windows และ MacOS

 
     ขณะที่งานส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ ได้มีการจัดการข้อมูลของต้นฉบับตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ทางโรงพิมพ์เริ่มใช้ประโยชน์จากระบบ Internet ในการเปิดตลาดงานสำนักพิมพ์ โดยมีการสร้างเว็บไซด์แห่งแรกคือ www.physicscenter.com เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ของทางสำนักพิมพ์ และเป็นระบบที่ใช้ในการตอบรับข้อคิดเห็นต่างๆจากลูกค้าโดยตรง ปัจจุบันโรงพิมพ์มีเว็บไซด์คือ www.pc.co.th 
 
 PC01
 

     ในการบริหารงานส่วนอื่นๆ ได้มีการนำแนวคิด ERP เข้ามาวางโครงสร้างข้อมูลภายในโรงงาน โดยเริ่มจากการแยกโครงสร้างข้อมูลออกเป็นส่วนงานบัญชี เริ่มมีการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปเข้ามาใช้งานเฉพาะที่จำเป็น ส่วนงานด้านการผลิต มีการเขียนโปรแกรมเล็กด้วย Microsoft Excell และ Access เพื่อให้แต่ละแผนกใช้งาน โดยมีการเชื่อมเน็นเวิร์คระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการดึง/ส่งข้อมูลไปใช้/เก็บที่ส่วนกลาง ให้มีลักษณะคล้ายๆเป็น Client-Server แบบในปัจจุบัน

 iPrint01

     ปี 2007 หลังจากที่เจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานเริ่มมีประสบการณ์และเข้าใจในเรื่องของข้อมูลสารสนเทศงานพิมพ์แล้ว ทางโรงพิมพ์ได้มีการจัดจ้างนักพัฒนาระบบเข้ามาดำเนินการพัฒนาระบบ ERP ให้กับโรงพิมพ์  โดยให้พัฒนาตามความต้องการของระบบงานและระบบมาตรฐาน ISO ที่ทางโรงพิมพ์ดำเนินการอยู่  ปัจจุบันระบบ iPrint เป็นระบบที่ทางโรงพิมพ์ใช้เป็นระบบงานควบคุมการผลิตทั้งหมด  และเรายังคงดำเนินการพัฒนาระบบไปอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต