เครื่องมือง่ายๆใช้ในการวางโครงร่างงานพิมพ์

ในการผลิตสิ่งพิมพ์ มักจะแบ่งงานออกตามการตอบสนองความต้องการของเจ้าของงาน โดยส่วนใหญ่งานด้านการประชาสัมพันธ์มักจะเลือกส่ิงพิมพ์ประเภทใบปลิว

กระดาษ

กระดาษที่ขายโดยทั่วไปในประเทศไทย มักจะเกิดจากการ slit แผ่นจากหน้าม้วนมาตรฐานที่โรงงานผลิตกระดาษกำหนดไว้ 
ซึ่งจะมีฤดูกาลผลิตเป็นช่วงๆ ดังนั้นจึงมีระยะเวลาบางช่วง