เครื่องจักรหลังการพิมพ์

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4     กระบวนการหลังพิมพ์ ถูกเรียกกันในหลายแบบอาทิ Post-press, Finishing หรือ After press ซึ่งทั้งหมดล้วนหมายถึงกระบวนการผลิตหลังงานพิมพ์ซึ่งตามความเข้าใจโดยทั่วไปจะเข้าใจว่าเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการเข้าเล่มหนังสือเพียงอย่างเดียว  แต่ในความเป็นจริงแล้วกระบวนการหลังการพิมพ์ประกอบไปด้วยการผลิตต่างๆมากมาย  โดยศักยภาพของทางโรงพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ เรามีการให้บริการในส่วนงานนี้มากมาย ได้แก่

 
 • 1. งานพับ
 • 2. งานเคลือบ
 • 3. งาน Spot UV
 • 4. งานปั๊มนูน
 • 5. งานปั๊มฟลอยด์
 • 6. งานปั๊มไดคัท/ขึ้นรูป
 • 7. งานหุ้มกระดาษจั่วปัง อาทิ ขาตั้งปฏิทิน, ปกหนังสือ, แฟ้ม, กล่อง เป็นต้น
 • 8. งานปั๊มมุม
 • 9. งานขึ้นรูปแฟ้ม
 • 10. งานขึ้นรูปกล่อง
 • 11. งานเข้าหัวปฏิทินแขวน
 • 12. งานเข้าเล่มห่วงกระดูกงู, ปฏิทินตั้งโต๊ะ
 • 13. งานเย็บกี่เข้าเล่มปกแข็งสันตรง/สันโค้ง
 • 14. งานเย็บลวด
 • 15. งานเย็บด้าย
 • 16. งานเข้าเล่มไสกาวทั่วไป/ปกปีก
 • 17. งานขึ้นรูปถุง
 • 18. งานขึ้นรูปกรวย
 

     โดยโรงพิมพ์มีนโยบายในการพัฒนาการผลิตส่วนของกระบวนการหลังการพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ให้มีการผลิตงานในรูปแบบต่างๆมากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างนวตกรรมสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ ให้สามารถเกิดขึ้นในวงการพิมพ์ไทยได้ในอนาคต