IMG AU01 R01

บทนำ

   โรงพิมพ์สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 14 ไร่ บนถนนศาลายา-บางภาษี ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ.2542 เปิดดำเนินการผลิตสิ่งพิมพ์ประเภท Offset ครบวงจร รวมถึงการดำเนินการด้านงาน Finishing อาทิ งานพับ, งานเคลือบ, งานปั๊ม, งานไดคัทขึ้นรูป, งานปฏิทิน, งานแฟ้ม, งานเข้าเล่มทุกรูปแบบ งานซองจดหมายและงานถุงกระดาษ เป็นต้น ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าตามหลักการผลิตงานที่มีคุณภาพ ให้บริการด้วยความจริงใจ ซื่อตรงและทันต่อความต้องการต่อลูกค้า โดยดำเนินการผลิตบนการควบคุมต้นทุนอย่างมีเหตุผล เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้ามากที่สุด

 
 

ประวัติของโรงพิมพ์

IMG AU02 01 R01

     เมื่อปี พ.ศ. 2520 บริเวณพื้นที่เล็กๆ ข้างห้องอาหารศรแดง อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย ได้มีการดำเนินการสอนกวดวิชาฟิสิกส์โดย อ.นรินทร์ เนาวประทีป ภายใต้ชื่อฟิสิกส์เซ็นเตอร์ โดยดำเนินการสอนเป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มมีจำนวน นักเรียนที่เข้ามาสมัครเรียนมากขึ้น จึงย้ายไปเช่าสถานที่ที่โรงเรียนวัด มหรรณพ์บริเวณแยกคอกวัว โดยมีการเพิ่มสอนวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาอีกหนึ่ง วิชา โดยเน้นที่คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์

 

IMG AU02 02 R01   IMG AU02 03 R01

   หลังจากที่ดำเนินการสอนไป 1 ปี ทางโรงเรียนกวดวิชาเริ่มได้รับความนิยม มีจำนวนนักเรียนเข้ามาสมัครเรียนเป็นจำนวนมากเกินกว่าสถานที่ที่จะรองรับได้ โดยในครั้งนี้ ได้มีการเช่าอาคารพาณิชย์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ภายในซอยราช ดำเนินกลางเหนือ พร้อมทั้งสร้างอาคารเรียน 3 ชั้นบริเวณพื้นที่ว่างด้านหลัง อาคารพาณิชย์ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นห้องเรียน ขนาด 250 คนต่อชั้น โดยเพิ่ม การสอนวิชาเคมีและภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมปลาย และจัดให้มีการสอนทุกวัน ซึ่งจุดนี้เอง ที่ทำให้ต้องมีการผลิตสิ่งพิมพ์ ประกอบการเรียนการสอนเป็นจำนวนมาก ซึ่งโรงพิมพ์ที่รับพิมพ์หนังสือของทาง โรงเรียนอยู่นั้น ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการออกหนังสือของทาง โรงเรียนได้ เพราะจำนวนวิชาที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนรายการหนังสือที่มีการ เรียบเรียงมากขึ้น จึงทำให้มีการขยายกิจการ จดทะเบียนจัดตั้ง "สำนักพิมพ์ ฟิสิกส์เซ็นเตอร์" ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยในระยะแรกมีการซื้อแท่นพิมพ์ เข้ามา 1 เครื่องเพื่อทำการพิมพ์เอกสารประกอบการเรียน และคู่มือต่างๆ เอง แล้วส่งเข้าเล่มภายนอก ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ได้มีการเพิ่มเครื่องพิมพ์และพัฒนาหน่วยงานออกแบบสิ่งพิมพ์ขึ้นทำ ให้สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการผลิตมีไม่เพียงพอ จึงได้มีการขยายกิจการขึ้น

IMG AU02 02 R01   IMG AU02 04 R01

   ในปี พ.ศ. 2531 ได้มีการย้ายสายการผลิตสิ่งพิมพ์ทั้งหมดไปที่ซอยจรัญสนิท วงศ์ 40 (ซอยบางยี่ขัน) พร้อมทั้งขยายกิจการโดยมีการพัฒนาระบบการจัดการทาง ธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ โดยธุรกิจกวดวิชา ที่ฝั่งราชดำเนิน มีการเพิ่มวิชา สอนทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษตอนต้นและตอนปลาย โดยเฉพาะเป็นโรงเรียน สอนภาษาคอมพิวเตอร์ระดับต้นๆในยุคนั้น และมีการเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในงานวิชาการเข้าทำงานเป็นประจำเพื่อพัฒนาหลักสูตรและเรียบเรียง ตำราคู่มือต่างๆ ส่วนในธุรกิจโรงพิมพ์ มีการริเริ่มพัฒนาระบบการทำแม่ พิมพ์ การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานในการออกแบบ การเพิ่มจำนวนเครื่อง พิมพ์ และการพัฒนางานด้านงานหลังพิมพ์อาทิ งานเข้าเล่มเย็บลวดและงานไสกาว

   ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ.2531-2535 ทางสายการผลิตของทาง สำนักพิมพ์ ได้มีการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอน คู่มือประกอบการเรียนวิชา ต่างๆ ป้อนเข้าสู่สำนักพิมพ์เป็นจำนวนมาก โดยมีการจัดจำหน่ายคู่มือต่างๆของ สำนักพิมพ์ไปทั่วประเทศ ซึ่งทำให้ความต้องการคู่มือของสำนักพิมพ์ในทุก วิชา ทุกระดับชั้น มีปริมาณมาก ทำให้ทางสำนักพิมพ์ต้องมีการผลิตคู่มือต่างๆเป็นจำนวนมาก เพื่อ ตอบสนองความต้องการของทางโรงเรียนและร้านค้าต่างๆที่มียอดสั่งซื้อเข้ามา อยู่สม่ำเสมอ จึงทำให้สถานที่จัดเก็บหนังสือมีไม่เพียงพอ จึงมีการสร้างคลัง สินค้าขึ้นเพื่อเก็บหนังสือขึ้นที่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 5

 IMG AU04 R01

  ในปี พ.ศ.2538 การขยายตัวในด้านงานผลิตสิ่งพิมพ์ของสำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็น เตอร์ เริ่มมีข้อจำกัดต่างๆ ทั้งในเรื่องสถานที่ที่ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ วัตถุดิบ การผลิต สินค้า รวมถึงความจำเป็นในการเพิ่มบุคลากรเพื่อตอบสนองปริมาณงานที่เพิ่มมาก ขึ้น การเปิดตลาดรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไป ทำให้มีการตัดสินใจสร้างโรงงานที่ เป็นโรงพิมพ์มาตรฐานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และในพ.ศ.2542 โรงพิมพ์สำนัก พิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ ได้เปิดทำการขึ้นบนพื้นที่ 10 ไร่ ริมถนนศาลายา-บาง ภาษี ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยปิดธุรกิจกวดวิชาลงเหลือเพียงธุรกิจ สำนักพิมพ์ดำเนินการจัดจำหน่ายคู่มือต่างๆ และหันมาดำเนินการทางธุรกิจผลิต สิ่งพิมพ์ออฟเซตครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่กระบวนการก่อนการพิมพ์(Pre- press) กระบวนการพิมพ์(Press) และกระบวนการหลังการพิมพ์(Post-press)

IMG AU02 02 R01   IMG AU02 03 R01

  ในช่วงปี พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน ทางโรงพิมพ์มีการพัฒนาศักยภาพการผลิตใน กระบวนการหลังการพิมพ์เป็นจำนวนมาก อาทิงานเคลือบ งานปั๊ม งานไดคัท รวมถึงการเพิ่มสายการผลิตในงานหลังการพิมพ์เพิ่มเติมอัน ได้แก่ งานปฏิทิน งานแฟ้ม ผลิตภัณฑ์จากจั่วปัง งานบรรจุภัณฑ์ งานซองจดหมายและงานถุง
    กว่าทศวรรษที่ทางโรงพิมพ์ได้มีการพัฒนากระบวนการพิมพ์ในทุกๆด้าน เพื่อตอบ สนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดยยึดหลักความเป็นผู้ผลิตที่ ดี และซื่อสัตย์ต่อลูกค้า นอกเหนือจากนั้น ทางโรงพิมพ์ยังให้ความสำคัญต่อ การพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีความปลอดภัย มีความเป็นอยู่ที่ดี ทำงานอย่าง มีความสุข รวมถึงการสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความมีส่วนรวมในการ สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน
IMG MP02rev02